KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY

 

Kvalitet & miljö är en del av våra kärnvärden!

 

Kundfokus:  Kvalitet är mätverktyget för våra prestationer sett ur kundernas perspektiv.


Vår framgång som företag är beroende av vår kapacitet att:
• Förstå och uppfylla våra kunders och intressenters krav och behov.
• Ha ett aktivt kvalitetsarbete med ständiga förbättringar
• Överträffa våra kunders förväntningar

 

För att nå detta måste vi bli bättre än våra konkurrenter. Det kräver att vi hela tiden måste lyssna på våra kunder och baserat på det, planera och ständigt förbättra vårt kvalité och miljöledningssystem.

 

Vi ska sträva efter att minska vår påverkan på miljön genom att:
• Erbjuda våra kunder produkter och tjänster med mindre miljöpåverkan
• Skydda miljön och kontinuerligt arbeta för att minska vår totala miljöbelastning genom en resusrsnål tillverkning
• Följa alla lagar och förordningar samt bindande krav och säkerställa att dessa kommuniceras och följs upp mot de produkter och tjänster som har påverkan på de betydande miljöaspekterna
• Välja och uppmuntra våra leverantörer att följa vår kvalitets- och miljöpolicy

 

För att kunna nå detta måste vi kontinuerligt mäta och säkerställa samverkan mellan processer samt styrning av dessa för att åstadkomma önskat result och så långt det är möjligt kräva detsamma från våra leverantörer, använda oss av återvinningsbart material, sätta och följa relevanta kvalitets- och miljömål.

 

Policy >>

 

Certifikat >>

 

 

QUALITY & ENVIRONMENTAL POLICY                 

 

Quality and Environment are part of our core values!

 

Customer Focus: Quality is the tool for measuring our performance seen from the customers' perspective.


Our success as a business depends on our ability to:
• Understanding and meeting our customers and all interesting parties requirements and needs
• Engage an active quality framework with continuous improvements
• Exceed customers expectations

 

To achieve this we must be better than our competitors, that requires that we must always listen to our customers and based on what we are told, to plan and continuously improve our quality and environmental management system.


We will strive to reduce our impact on the environment by:
• Offering our customers products and services with less environmental impact
• Protect the environment and Continuously work to reduce our overall environmental impact by working with resources and energy efficient production system.
• Comply with all laws, regulations and all binding requirements and ensure that they are communicated and followed up related to products and services that have an effect on the environment aspects
• Select and encourage our suppliers to comply with our quality- and environmental policy

 

To achieve this we must continuously measure, monitor and ensure interaction between processes as well as their control to achieve the desired results and as far as possible, require the same from our suppliers, the usage of recyclable materials, setting up and following the relevant quality- and  environmental objectives.

 

Policy >>

 

Certifikat >>

 

 

Mölntorp 2022-03-07

Jan Bertelsen, VD