Redegjørelse etter Åpenhetsloven

 

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Det betyr at Intra Gruppen (Intra Holding AS Konsern) må være åpne og transparente om hvordan virksomheten vår påvirker verden rundt oss.

 

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder for egen virksomhet, leverandører og verdikjeden til leverandørene. Loven pålegger blant annet virksomhetene å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å forstå risikoen for eventuelle brudd – og sette inn tiltak der det er nødvendig. Videre så har virksomheten en plikt til å informere om hva som er lagt til grunn ved aktsomhetsvurderingene og resultatene av disse.


Det er Intra Gruppens forståelse at det følgende er i tråd med redegjørelsesplikten i Åpenhetsloven.

 

Vår virksomhet og driftsområde er organisert på følgende måte:

 

Intra Gruppen, Intra Holdig AS, har sitt hovedkontor i Stavern. Virksomheten er lokalisert ikke bare i Norge, men også i Danmark, Sverige og Nederland.

  • Intra AS, salgsselskap, Norge
  • Juvel A/S, salgsselskap, Danmark
  • Intra Mölntorp AB, salgsselskap og produksjon, Sverige
  • Intra Benelux BV, salg, Nederland

Intra Gruppen hadde tidligere to eiendomsselskaper, men disse er ikke lenger aktive. Intra Property AS (Norge) ble avviklet i 2020 og Intra Mölntorp Property AB (Sverige) fusjonerte med Intra Mölntorp AB i 2021.


Styret i Intra Holding AS består av styreleder, et styremedlem og administrerende direktør. Nåværende administrasjon kan alltid lastes ned fra Brønnøysundregistrene.

 

Intra Gruppen er delt inn i to virksomheter, salg og produksjon.

 

Intra Gruppen (Intra AS) opererer på det norske markedet med produkter i rustfritt stål for kjøkken og bad som spesialitet. Intra Mölntorp AB (Sverige) og Juvel A/S er hovedleverandører av produktene som selges i Norge, hvorav en stor del produseres i den svenske fabrikken i Mölntorp.

 

Les mer om Intra Gruppen på https://www.intra-teka.com/norsk

 

I 2007 ble Intra en del av TEKA Industrial, som opererer i omtrent 125 land.

 

Vi har etablert følgende retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:


Intra Gruppen har iverksatt vår forpliktelse til grunnleggende menneskerettigheter i tråd med ‘aktsomhetshjulet’ for ansvarlig næringsliv, anbefalt av OECD og som påpekt i Åpenhetsloven. Dette innebærer:

  • Øverste ansvar ligger hos selskapets ledelse og styre
  • Alle ansatte gjøres oppmerksom på våre forpliktelser og sin rolle i å bidra til gjennomføring
  • Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger for vår leverandørkjede. Dette skjer i hovedsak hos våre interne leverandører, Intra Mölntorp AB och Juvel A/S da de leverer det meste av det som selges på det norske markedet.
  • Vi har etablert rutiner for regelmessige aktsomhetsvurderinger og rapportering i tråd med Åpenhetsloven
  • Vi følger opp informasjon om negative konsekvenser og vesentlig risiko for ansatte og andre berørte av vår virksomhet
  • Gjennomføringen av due diligence-vurderinger av våre store leverandører gjennomgås årlig, og dette skjer ved datterselskapene hovedsakelig i Sverige og Danmark da disse selskapene leverer størstedelen av varene til det norske markedet.

Det er viktig at Intra Gruppen kan være sikker på at egen virksomhet samt våre leverandører, driver sin virksomhet uten at dette går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette innebærer blant annet at Intra Gruppen gjennomfører aktsomhetsvurderinger av egen og leverandørenes virksomhet.


Ulike deler av konsernet skal gjennomføre due diligence-vurderinger. Intra Mölntorp AB, Juvel A/S og i liten grad Intra Benelux BV har hovedansvaret for leverandørene.


Dette er grunnen til at datterselskapene til Intra Holding AS også gjennomfører due diligence-vurderinger i forbindelse med gjennomganger av leverandører og ulike forretningsforbindelser for leveranser til det norske markedet gjennom Intra AS.

 


Funn og tiltak


Igjennom aktsomhetsvurderingen har vi kartlagt eventuelle negative konsekvenser og vesentlig risiko. Ut fra dette har vi satt tiltak for å beregne risiko.


Våre leverandørkjeder består gjerne av flere ledd underleverandører. Dette krever at det gjøres en prioritering ved aktsomhetsvurderingen. Vi prioriterer ut ifra en vurdering av risiko (type og omfang) for mulige og faktiske negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

Gjennom vår til enhver tid prioriterte vurderinger vil vi søke å identifisere, forebygge/unngå og redusere mulig og faktisk negativ påvirkning. Dette gjelder både internt i vår virksomhet, i vår leverandørkjede og hos forretningspartnere. Intra Gruppen har valgt et verktøy for hvordan Intra Holding AS og datterselskaper skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Basert på en risikobasert gjennomgang av leverandørene våre, ble et utvalg av leverandører til Intra Gruppen gjenstand for en mer detaljert risikovurdering.


Leverandørene ble vurdert som lav, middels eller høy risiko etter hvilke bransje de tilhører, vår kunnskap om leverandørene basert på innkjøp av varer og tjenester, samt kjennskap til bakenforliggende leverandørkjede.


Tabellen nedenfor viser hvilke tiltak som ble iverksatt basert på risikokategori pr leverandør:

 

Risikokategori Planlagte tiltak
Lav  Ingen handling
Middels Innhenting av egenerklæringsskjema
Høy Innhenting av egenerklæringsskjema, samt ytterligere undersøkelser av leverandørene (spørsmål og dokumentasjon)

 

Basert på hvilke svar /tilbakemeldinger Intra Holding AS og datterselskaper får fra opplysningene som etterspørres, vil det bli vurdert videre oppfølgingstiltak. Normalt vil aktsomhetsvurderinger gjentas årlig eller ved vesentlige endringer.


For morsselskapet Intra Holding AS er aktsomhetsvurderingen utført av administrasjonen i Intra Holding AS. Samtlige leverandører er kategorisert i risikokategori lav. Planlagt tiltak er periodisk aktsomhetsvurdering av eksisterende og nye leverandører.


Intra AS (salg): Selskapet bruker hovedsakelig / til et flertall av interne leverandører, datterselskaper (Intra Mölntorp AB, Juvel A/S og Intra Benelux BV). Disse anses å ha ikke-eksisterende risiko og sannsynlighet for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.


Intra Mölntorp AB (salg og produksjon): Selskapet har både lokale leverandører, nærområder og nasjonale leverandører med en internasjonal verdikjede, for eksempel for rustfritt stål. Intra Mölntorp AB mottar også varer fra Juvel A/S beregnet på det svenske markedet.


Leverandørene er i hovedsak klassifisert som lavrisiko, da de hovedsakelig er basert i Europa (det gjøres ikke innkjøp fra for eksempel Øst-Europa). Skjema for egne erklæringer er ikke sendt ut til større leverandører, men verdivurderingene er basert på at det er kjente og anerkjente selskaper som leverer innsatsmaterialer, samt tjenester til Intra Mölntorp AB. Intra Mölntorp AB har imidlertid begynt å sende "Code of Conduct" til sine leverandører, ikke alle har mottatt denne ennå, hvor selskapet også krever svar fra leverandøren om at han har lest og forstått "Code of Conduct" (se vedlegg HERITAGE B Supplier Code of Conduct.pdf)).


Juvel A/S (salg): Selskapet har både lokale, nasjonale, interne og internasjonale leverandører. Gjennom utført aktsomhetsvurdering er lokale og nasjonale leverandører klassifisert til risiko lav. Juvel A/S har noen internasjonale leverandører (for eksempel leverandør av vasker fra Kina) som er klassifisert som middels risiko. De kinesiske leverandørene ble vurdert da de leverte tilbud og ble deretter vurdert til å tilhøre lavrisikokategorien.


Intra Benelux (salg): Selskapet har lokale, nasjonale, interne og internasjonale leverandører. Gjennom en due diligence-vurdering klassifiseres lokale, nasjonale og interne leverandører som lav risiko. Intra Benelux BV har flere internasjonale leverandører (for eksempel sanitærprodukter fra Kina). Disse leverandørene er klassifisert som lav risiko da det alltid foretas en risikovurdering i forbindelse med å innleie av ny leverandør.

 


Tiltak for å begrense risiko i leverandørkjeden:


Gjennom våre etiske retningslinjer for leverandører kommuniserer vi tydelig våre forventninger om at leverandørene følger retningslinjene basert på FN- og ILO konvensjoners krav til arbeids- og menneskerettigheter.


Hvis det oppdages brudd på menneskerettigheter og grunnleggende standard for anstendig arbeidsforhold hos leverandør eller underleverandører, eller vesentlig risiko for slike brudd, skal vi informeres omgående. Dersom det avdekkes mulige eller faktiske brudd i leverandørkjeden, følger vi opp gjennom dialog med den aktuelle leverandøren og aktuelle interessenter. Brudd som ikke adresseres innen rimelig tid, kan føre til suspendering/terminering av kontrakt.


For spørsmål om denne redegjørelsen og vår tilnærming til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, send en e-post til intra@intra-teka.com og merk med “Åpenhetsloven”.