KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY

 

 

Kvalitet & Miljöpolicy

 

 

 

Kundfokus: Kvalitet är mätverktyget för våra prestationer sett ur kundernas perspektiv. Vår framgång som företag är beroende av vår kapacitet att:

 

• Förstå och uppfylla våra kunders behov

• Överträffa våra kunders förväntningar

 

 

För att nå detta måste vi bli bättre än våra konkurrenter, det kräver att vi hela tiden måste lyssna på våra kunder och baserat på vad vi får höra planera och implementera vår utveckling och ständigt förbättra oss.

 

Vi ska sträva efter att minska vår påverkan på miljön genom att:

 

• Erbjuda våra kunder produkter och tjänster med mindre miljöpåverkan

• Kontinuerligt arbeta för att minska vår totala miljöbelastning.

• Följa alla lagar och förordningar som rör miljön

• Välja och uppmuntra våra leverantörer att följa vår kvalitets- och miljöpolicy

 

 

För att kunna nå detta måste vi kontinuerligt mäta och bevaka våra koldioxidutsläpp och så långt det är möjligt kräva detsamma från våra leverantörer, använda oss av återvinningsbart material, sätta och följa relevanta kvalitets- och miljömål.

 

 

 

 

Certifikat SV

 

QUALITY & ENVIRONMENTAL POLICY                 

 

Quality and environment is part of our core values!

 

 

Customer Focus: Quality is the tool for measuring our performance seen from the customers' perspective. Our success as a business depends on our ability to:

 

• Understanding and meeting our customers' needs

• Exceed customer expectations

 

 

To achieve this we must be better than our competitors, it requires that we must always listen to our customers and based on what we are told, to plan and implement our development and continuous improvement.

 

We will strive to reduce our impact on the environment by:

 

• Offering our customers products and services with less environmental impact

• Continuously work to reduce our overall environmental impact.

• Comply with all laws and regulations related to the environment

• Selecting and encourage our suppliers to comply with our quality- and environmental policy

 

 

To achieve this we must continuously measure and monitor our carbon emissions and so far as possible, require the same from our suppliers, our use of recyclable materials, setting and following the relevant quality- and environmental objectives.

 

 

Mölntorp 2016-01-01

 

 

 Certifikat ENG

 

 

 

© MMXIII INTRA AS.